Oxhagens naturreservat

Åstråken
Längs Vendelåns och Fyrisåns dalgångar

 

möter ett omväxlande kulturlandskap med beteshagar med rik flora och blandskog med inslag av ädellövträd. Vattholmaåsen går igenom reservatet och från dess höjd erbjuds en vacker utsikt bl.a. över sankängarna längs den slingrande Fyrisån, en fin plats för picknick. Den här delen av Fyrisån heter Träsundet och består av en kanal mellan Knivstasjön och Storsjön. Den grävdes i slutet av 1800-talet för att sänka vattennivån i sjöarna uppströms. I området finns en stig ner till ån.

Länk till: http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/Natura-2000/lanets-natura-2000-omraden/osthammar/Pages/andersby-angsbackar.aspx