Vendels kyrkomiljö

Åstråken
Åstråken – upptäck Vendelåns och Fyrisåns dalgångar

Vendels kyrka är i likhet med Tensta kyrka en av de största kyrkorna från medeltiden, uppförd under 1200-talets senare hälft. Kyrkan ligger på en höjd med vacker utsikt och är uppförd i tegel med blindnischer och blinderingar i fasaderna. På långhusets västra fasad finns tre mycket stora blinderingar. Kyrkan omges av en senmedeltida bogårdsmur med två bevarade stigluckor. Över långhuset fanns troligen ursprungligen ett tunnvalv av trä medan korvalvet av tegel sannolikt byggdes från början. Tunnvalvet i långhuset ersattes vid 1400-talets mitt av kryssvalv av tegel. Vid denna tid tillkom kalkmålningar i hela kyrkan och i vapenhuset. Målningarna utfördes av Johannes Iwan, samme konstnär som svarade för målningarna i Lena kyrka, och som inspirerade den s.k. Tierpsskolan. I kyrkomiljön finns en klockstapel, ett båtgravfält, besökscentrum och sommarkafé. I närheten ligger Ottarshögen, en stor 6 m hög gravhög från sen vendeltid (550-800 e.Kr.)

Vendels kyrka: http://www.svenskakyrkan.se/vendel-tegelsmora