Lena kyrka

Åstråken
Åstråken – upptäck Vendelåns och Fyrisåns dalgångar

Lena kyrkomiljö med medeltida kyrka och övriga väl bevarade byggnader ligger högt i landskapet med en hänförande utsikt över landskapet kring Vendelåns dalgång. Kyrkan är uppförd på 1300-talet. Hela kyrkan med torn, långhus, sakristia och kor är byggd i ett sammanhang. Kyrkan har målningar från ca 1450 utförda av Johannes Iwan som inspirerade den s.k.Tierpsskolans stil. Lena kyrka var gårdskyrka för Salsta och från 1717 också begravningskyrka för Salsta varvid Bielkekoret byggdes öster om korväggen. Flera äldre träbyggnader ingår i miljön bl.a. sockenstugan från 1700-talet och förklarad som byggnadsminne. Intill kyrkan ligger den välbevarade prästgården från 1700-talet där Linnélärjungen Anders Sparrman föddes. I Lena kyrkomiljö finns två runstenar samt ett runstensfragment inne i kyrkan.

Lena kyrka: https://www.svenskakyrkan.se/vattholma/lena