Valsgärde gravfält

Åstråken
Åstråken – upptäck Vendelåns och Fyrisåns dalgångar

Valsgärde är ett gravfält med stora naturvärden som ligger vackert på en moränkulle intill Fyrisån och speglar gravskicket över en period på minst 600 år under järnåldern. Här finns spår av 15 båtgravar, ett 60-tal brandgravar, kammargravar samt kistgravar. Båtgravarna och brandgravarna är från vendeltid (550-800 e.Kr) och från vikingatid (800-1050 e.Kr), kammargravarna från folkvandringstid (400-550 e Kr) och kistgravarna från sen vikingatid eller tidig medeltid (800-1100 e.Kr). På Valsgärdekullarna växer en hävdberoende torrbacksflora. Gravfälten är idag, rätt skötta, en tillflyktsort för arter och växtsamhällen som i mycket stor utsträckning fått stryka på foten i det nutida kulturlandskapet och därför mycket sevärda även från botanisk synpunkt.