Runstenar

Åstråken
Åstråken – upptäck Vendelåns och Fyrisåns dalgångar

Det finns många runstenar främst från sen vikingatid i socknarna. Av Sveriges drygt 3000 inskrifter finns drygt en tredjedel i Uppland. Genom att läsa runstenarna får vi veta mycket om vikingatidens person-, by-, gårds- och sockennamn, bruket att genom en ristning hedra en närstående person, vikingars långväga resor, väg- och brobyggen, strider, död, arvsregler m.m. Runstenarna finns utsatta på terrängkartan och är utmärkta målpunkter för cykelrundor i bygden.

Länk: http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/Sv/nyheter/2011/Pages/ny-bok-om-runstenar.aspx