Gödåkers gravfält

Åstråken
Åstråken – upptäck Vendelåns och Fyrisåns dalgångar

Gödåker är ett gravfält från äldre järnålder (omkring 100-400 e.Kr). Utgrävningar på 1920-talet har visat rika fynd av romerskt importgods vilket vittnar om den långväga handeln under denna tid. Gravfältet innehåller över hundratalet fornlämningar – högar, runda stensättningar och resta stenar. Det finns också en offerkälla med timrade sidor. Området erbjuder en rik ängsflora. C:a 1,5 km norr om gravfältet, vid Golvasta, står en vacker runsten som berättar att Hagbard, en av dem som reste stenen, som svarade för brobygget intill.

Länk: http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html?tab=3&page=1&objektid=10027500500001